KABUKI Japanese Restaurant
12522 Harris Rd.Pitt Meadows, B.C.V3Y 2J4
Tel : 604-465-6663